Sopimusehdot

AAMUKLUBIN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

Luethan sopimusehdot huolellisesti ennen jäseneksi liittymistä.

1. Jäsenyys

1.1  Aamuklubin palveluiden käyttäminen edellyttää Aamuklubin jäsenyyttä.

1.2  Aamuklubin jäseniksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt,

  • jotka eivät ole velkaa Aamuklubille ja
  • joiden terveydentila hyvä.

1.3  Jäsenen jäsenyys on voimassa Jäsensopimuksessa sovituin ehdoin joko toistaiseksi tai määräajan. Määräaikainen jäsenyys on voimassa vähintään jäsensopimukseen kirjatun ns. sitoutumisajan. Sitoutumisajan päätyttyä jäsenyys jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei jäsen erikseen päätä jäsenyyttä kohdan 5 ehtojen mukaisesti.

1.4  Jäsenyys on henkilökohtainen.

1.5  Määräaikaisen jäsensopimuksen omaava jäsen voi muuttaa jäsenyystyyppinsä alemmalle tasolle vasta jäsensopimukseen kirjatun sitoutumisajan jälkeen. Jäsensopimuksen voi aina kuitenkin päivittää ylempään tasoon.

1.6  Jäsenyystyyppiä muutettaessa jäsen hyväksyy kirjallisesti aina uuden jäsenyystyypin mukaisen kuukausimaksun ja on velvollinen suorittamaan mahdollisen rahallisen erotuksen jäsenyystyypin muutoksesta lukien.

1.7  Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, ettei Aamuklui voi aina taata osallistumispaikkaa jäsenen valitsemalle liikuntatunnille, jos osanottajamäärää tai liikuntatunnille pääsyä on muutoin rajoitettu.

1.8  Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Aamuklubi voi jäsenen jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai liikuntakeskusten aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.

1.9 Jäsen tutustuu Aamuklubin sopimusehtoihin itse. Tehdessään tilauksen jäsenyydestä kirjallisesti, oletetaan että asiakas on tutustunut sopimusehtoihin.

2. Jäsenmaksut

2.1  Jäsenen tai muun henkilön, joka jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista (esim. huoltaja), on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut Aamuklubiin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

2.2  Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä sovitaan Aamuklubin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.

2.3  Jäsensopimukseen perustuvia jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen jäsensopimukseen merkittynä ns. sitoutumisaikana tai toistaiseksi voimassa olevan mutta irtisanotun jäsensopimuksen irtisanomisaikana, lukuun ottamatta tilanteita jossa jäsenen alennukseen oikeuttava peruste lakkaa.

2.4  Jäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua siltä ajalta kun jäsenyys on jäädytetty kohdan 5 ehtojen mukaisesti

2.5  Jäsen vastaa oman pankkinsa kanssa mahdollisesti tehtävistä e-lasku sopimuksista jolla mahdollistetaan Aamuklubin jäsenmaksujen automaattiset kuukausiveloitukset. Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksut on maksettu eräpäivään mennessä.

2.6  Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on jäsen velvollinen maksamaan myöhästyneille jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi Aamuklubi voi periä jäseneltä myöhästyneiden jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

2.7  Aamuklubi siirtää laiminlyötyjen jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan voi Aamuklubi kohdistaa nämä suoritukset johonkin jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan jäsenmaksuun.

3. Jäsenen velvollisuudet sekä jäsenkortti

3.1  Jäsen on velvollinen:

  • leimaamaan jäsenkorttinsa aina saapuessaan harjoittelemaan Aamuklubille
  • todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.

3.2   Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen Aamuklubin jäsenkortin. Jäsenkorttia käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä.

Jäsenen tulisi varmistaa ettei kukaan muu voi väärinkäyttää korttia. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta jäsenkortin katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi Aamuklubin henkilökunnalle.

Jäsenkortin kadottua tai vahingoittuessa Aamuklubi lukitsee jäsenkortin ja toimittaa jäsenelle uuden kortin. Uudesta jäsenkortista veloitamme kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun

4. Jäsenen tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

4.1  Jäsensopimuksen tehdessään jäsen hyväksyy sen, että Aamuklubi voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää Aamuklubin markkinointiviestien lähettämisen.

4.2  Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että Aamuklubi voi tallentaa jäsenen harjoitushistoriaa. Harjoitushistorian tallentaminen mahdollistaa jäsenen harjoitusaktiivisuuden seurannan sekä ohjatun harjoittelun. Jäsenellä on aina oikeus tutustua harjoitushistoriaansa sekä vaatia sen poistamista. Saatuaan Jäseneltä pyynnön harjoitushistorian poistamisesta, harjoitushistoria poistetaan välittömästi.

5. Jäsenyyden väliaikainen keskeytys (Jäädytys) ja lomakuukaudet

5.1  Jäsensopimuksen solminut jäsen voi hakea Aamuklubilta jäsenyytensä jäädytystä. Jäädytys tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään kahdeksi (2) viikoksi ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Jäädytyksen aikana jäsenen jäsenkortti on lukittu, eikä sillä pääse keskukseen. Jäädytys voidaan myöntää seuraavista, yllättävistä elämäntilanteen muutoksista: terveydelliset syyt, armeija, raskaus, ulkomaantyön komennus tai muutto toiselle paikkakunnalle, mikä on kauempana Aamuklubiin nähden.

5.2  12kk-jäsenyyteen kuuluu mahdollisuus yhteen (1) lomakuukauteen

5.3  Jäädytetyltä- ja käytettyjen lomakuukausien ajalta jäseneltä ei veloiteta jäsenmaksuja kyseiseltä ajalta, mutta jäsenen sitoutumisaikaa pidennetään vastaavalla ajalla.

6. Jäsensopimuksen päättäminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen

6.1  Jäsenen nimenomaisesta ilmoituksesta määräaikainen jäsensopimus voidaan sopia päättyväksi jäsensopimukseen merkityn sitoutumisajan päättyessä. Ellei jäsen nimenomaisesti ilmoita toiveesta päättää määräaikainen jäsensopimus sitoutumisajan päättyessä, jatkuu jäsensopimus automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana irtisanomisajan ollessa yksi (1) kuukausi.

6.2  Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti keskuksessa.

6.3  Irtisanottaessa jäsensopimus on jäsenellä oikeus harjoitella ja käyttää Aamuklubin palveluita jäsensopimuksen mukaisesti jäsensopimuksen voimassaoloajan loppuun.

6.4  Jäsen sitoutuu jäsensopimuksessa suorittamaan jäsenmaksut vähintään jäsensopimuksen voimassaoloajalta. Se, ettei jäsen ole pitkään aikaan käyttänyt jäsensopimukseen perustuvia palveluita, ei ole peruste jäsensopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen.

6.5  Jos Aamuklubi ja jäsen yhteisesti toteavat, että harjoittelu voi heikentää jäsenen terveyttä, jäsensopimus voidaan yhteisestä sopimuksesta päättää ennenaikaisesti. Jäsenelle palautetaan tällöin mahdollisesti ennakkoon maksetut jäsenmaksut, poikkeuksena kuitenkin liikuntamaksuseteleillä tehdyt suoritukset, joita ei voida verotuksellisista syistä jäsenelle palauttaa.

Mikäli Aamuklubilla on perusteltu syy epäillä harjoittelun heikentävän jäsenen terveyttä, voi Aamuklubi keskeyttää tilapäisesti jäsenen harjoittelun ja pyytää jäsentä toimittamaan terveydenhuoltohenkilön kirjallisen lausunnon tai muun selvityksen, joka osoittaa, että harjoittelu Aamuklubilla on jäsenen terveyden kannalta turvallista.

6.6  Jäsenellä on oikeus purkaa sopimus kesken määräajan, jos hän muuttaa toiselle paikkakunnalle ja Aamuklubille pääsy pitkittyy huomattavasti.

6.7  Aamuklubilla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan, palvelutarjontaa, jäsenmaksuja sekä ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan jäsenelle epäsuotuisia, jäsentä tiedotetaan muutoksista viimeistään kahta (2) viikkoa ennen muutosten voimaantuloa.

6.8  Aamuklubilla on oikeus lukita jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa jäsensopimus päättymään välittömästi, jos jäsen selvästi rikkoo jäsensopimuksen ehtoja tai Aamukluin muuta ohjeistusta.

Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

  • jäsenmaksujen laiminlyönti
  • Aamuklubin järjestyssääntöjen rikkominen
  • jäsenelle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen

7. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

7.1  Aamuklubi ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista jäsenen keskukseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

8. Järjestyssäännöt

8.1 Jäsen noudattaa Aamuklubin henkilökunnan antamia ohjeita harjoittelusta ja välineiden käytöstä.

8.2.  Jäsentä pyydetään pukeutumaan tilanteeseen sopiviin vaatteisiin.

8.3 Ainoastaan Aamuklubin henkilökunta voi ohjata jäseniä harjoituksissa.

8.4   Jäsen ei saa käyttäytyä epäkunnioittavasti tai häiritsevästi muita Aamuklubilla olevia henkilöitä kohtaan.

8.5  Jäsenen tulee palauttaa kaikki käyttämänsä välineet paikoilleen käytön jälkeen

8.6 Muiden osallistujien harjoittelurauhan vuoksi jäseneltä voidaan evätä pääsy ryhmäliikuntatunnille, jos hän saapuu myöhässä.

8.7 Jäsen ei saa käyttää missään muodossa suorituskykyä kohottavaa ainetta (doping aineet) tai huumeita lukuunottamatta lääkärin määräämiä lääkkeitä.

9. Maksupalvelutarjoaja

9.1 Tiloissa on tallentava kameravalvonta, jolla käytetään kulunvalvonnassa ja järjestyksen valvonnassa. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen asiakas hyväksyy kameravalvonnan käytön.

10. Kiistatapaukset

10.1 Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ja kiistat pyritään ratkaisemaan ensi sijassa neuvottelemalla. Mikäli tämä ei tuo ratkaisua, mahdolliset kiistatapaukset käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa ja niissä noudatetaan Suomen lakia.